OCR Output

1927 den 7——april.— N‘r 13.
u2C

inom trettio dagar efter tilltradet eller, därest av— och tillträdessyn då icke
hållits, inom trettio dagar efter sådan syn, vid äventyr att arrendatorn eljest
får åtnöjas med vad av länsstyrelsen kunnat i ifrågavarande avseende hos av—
trädaren och dennes löftesmän utfås; åliggande det därefter arrendatorn att
de kvarvarande bristerna avhjälpa;

att anbud å arrendet skola vid auktionen göras i penningar att årligen
erläggas, varemot skriftliga anbud ej emottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, bör han
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas ve—
derhäftighet är av domaren i orten eller lansstyrelsen bestyrkt, ingången
borgen for arrendeskyldigheternas uppfyllande under arrendetiden, avfattad
i överensstämmelse med stadgat formulär, eller ock, om den bjudande sa—
dant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för nämnda tid för ar— _
rendevillkoren i övrigt, till säkerhet för arrendeavgiftens erläggande över—
lämna av staten, allmänna hypoteksbanken, rikets hypoteksföreningar, eller
av kommun med Kungl. Maj:ts tillstand utgivna obligationer eller andra
säkerhetshandlingar av den beskaftenhet, som omförmäles i Kungl. Brevet
den 2 december 1892, motsvarande två års arrendeavgift, eller, i stället for
borgen för uppfyllande av arrendevillkoren i deras helhet, nedsätta dylika
obligationer eller — säkerhetshandlingar till belopp, uppgaende till tre ars
arrendeavgift; _ gällande i avseende _å obligationers uppskattning ena—
handa bestämmelser som i fråga om obligationer vid uppbördsborgen äro ge— '
nom Kungl. Kungörelsen den 5 mars 1886 meddelade;

att högsta anbudets antaglighet skall underställas Kungl. Domänstyrel—
sens prövning; ägande emellertid Klabböle byamän enligt nådiga brevet
den 15 juni 1849 optionsrätt till arrendets Overtagande mot det erbjudna
högsta arrendebeloppet;

samt att de för kännedom om arrendevillkoren nödiga handlingar fin—
nas tillgängliga i Kungl. Domänstyrelsens aktuariekontor ävensom hos auk—
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 7 april 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

t Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

at

Umeå lOE%iALarssön_&*C_ ?ög_Tryckeri