OCR Output

1927 den 7 april. N:r 13.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. A Landskontoret _, 944 1927

Uppläses i länets kyrkor.

N:t13; Ang. auk—

Genom offentlig auktion, som förrättas infor landsfiskalen i Umeå di— to" for ut—
strikt å dennes tjänstelokal i Umeå, torsdagen den 2 nästinstundande juni *TTENdering
klockan 12 på dagen, komma att till den högstbjudande utarrenderas för en2V Klabbole
tid av sex år, räknade från och med den 1 januari 1928 de i Ume älv och OCP Faltin—
Umeå socken av Västerbottens län belägna Klabböle och Faltinskolans före— — SkO!ans
nade kronolaxfisken med undantag av den del av Klabböle kronolaxfiske _ fOrenade
eller den s. k. Baktackatinan, som enligt Kungl. Maj:ts nadiga brev den 19 maj Kronolaxfis—
1899 upplåtits till Umeå stad, vilket härigenom kungöres med tillkinnagivan. ken i Ume
de därjämte : älv.

$ att, därest genom kraftstationsanläggningar, som nu finnas eller som
kunna tillkomma, fiskena lida skada, arrendatorn ej äger rätt till ersättning av
något slag i anledning härav, men är berättigad att, därest han icke vill finna
sig i det intrang, som förorsakas av nytillkomna anläggningar, frånträda av—
talet, dock att anmälan härom skall göras inom 1 år från det kraftstationen
tagits i bruk;

att till bestridande av kostnad för fiskeritillsyningsmans avlöning be—
stämts ett belopp av 200 kronor, som skall av arrendatorn för varje arren—
deår utöver arrendet erläggas på de i kontraktsförslaget bestämda tider;

att arrendatorn åligger att av samtliga fasta ”'tin— och minfisken” vid
Klabböle väl underhålla och, när så fordras, nybygga samt vid avträdandet
i fullgott stand fran sig lämna den s. k. Killingholmsminan med därtill hö—
rande sidoarmar av sten ävensom av notvarpen Holmövarpet och Gam—
melvarpet, allt utan anspråk på någon ersättning, även om dessa byggnader
och inrättningar under arrendetiden skulle genom isdrift, vattnets åverkan
eller andra tillfälliga händelser lida skada;

att arrendatorn bör för de utgifter, som företrädaren i arrendet till
äventyrs kan hava fått vidkännas för byggnad av kyrka, prästgård eller andra
'allmänna hus, för uppförande av större broar eller anläggning 'av ny väg eller
för vattenavledning, lämna ersättning till så stor del, som enligt stadgad för—
delningsgrund på avträdaren ej belöper;

att det ersättningsbelopp för brister i byggnad med mera, som må till— '
komma arrendatorn efter avdrag av vad han kan hava att till avträdaren ut—
giva, kommer att av länsstyrelsen tillhandahållas arrendatorn, dock att an—
mälan om ersättningsbeloppets utbekommande bör hos länsstyrelsen göras