OCR Output

1927 den 30 mars. N:r,12.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens län.

| Ser. A Landskontoret 1927
N:r 12. Ang. förord—
På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent— ”4”4€ 24
' ledigat häradsskrivaren Richard Svensson i Skellefteå från uppdraget att varaordförande i
ordförande i taxeringsnämnden för Jörns sockens taxeringsdistrikt under år !4**”!”8$—
1927 samt förordnat landskontoristen Magnus Zingmark i Umeå att sagda år”4M”4de” för
vara ordförande i samma taxeringsnämnd. Jörns soc—
kens taxe—
Umeå i landskontoret den 30 mars 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. * Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryci(eri