OCR Output

1927 den 26 mars. —N:r 11.

LÄNSKUNGÖORELSER.

Västerbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent—Ang. förord—
ledigat inspektoren D. J. Nordenstedt i Dorotea fran uppdraget att vara leda—nande av 1e—
mot i taxeringsnamnden for Dorotea socken under år 1927 samt fGrordnat damot i
extra jägmästaren Paul Andersson att for samma ar vara ledamot i samma taxerings—

taxeringsnämnd. nämnden för
Umeå i landskontoret den 26 mars 1927. Dorotea
socken.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

meå 1927 — Larsson , C:os Tryckeri