OCR Output

1927 den 15 mars.. N:r 40.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A 5 Landskontoret 1927

Uppläses i Asele och Vilhelmina socknars kyrkor.
N:r 10. Ang. förord—
nande av sy—
Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befallnings— nemän.
havande förordnat nedan angivna personer att, förutom tidigare utsedda, tills
vidare vara sådana synemän, som omförmälas uti 42 $ i lagen den 22 juni
1921 om ströängars indragande till kronan:

Inom Asele socken:

Häradsdomaren F. A. Salomonsson, Älgsjö, Älgsjöås;
Hemmansagaren Albert Eriksson, Ytterrissjö, Äsele.

Inom Vilhelmina socken:

Jordbrukskonsulenten August Ekström, Vilhelmina;
Vandringsrättaren O. Larsson, Vilhelmina;
Skiftesgodemannen Anton Flemström, Dalasjö, Vilhelmina;
Handlanden Albin Sundström, Strömnäs, Malgomaj;
Hemmansägaren Petrus Öhman, Tresunda, Tresund.

Umeå i landskontoret den 15 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 — Larsson . C:os Tryckeri