OCR Output

1927 den 9 mars. N:r 6,

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.

Ser. A $ Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 9.

För prövning av foreliggande, enligt 50 § av gillande taxeringsforord—anpg,. sirskil—
ning anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sammanträder särskilda qq proy—
prövningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum tisdagen den 22 mars ningsnamn—
1927 klockan 10 fm. dens sam—

Av prövningsnämnden utsedda ledamöter och suppleanter äro: manträde.

Ledamöter :

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö;
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed.

Suppleanter :

Landstingsmannen Nils Brännström, Burtrask;
Förvaltaren J. F. Olsson, Lycksele.

Varder ledamot i prövningsnämnden genom laga förfall hindrad att till—
städeskomma, bör anmälan därom ofördröjligen insändas till länsstyrelsen för
att suppleant ma kunna—inkallas.

Umea i landskontoret den 9 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. _ Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larssonv&_Cios Tr;/cke;i