OCR Output

1927 den 21 * februari., ,N:r 7.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Bygdeå församlings kyrka.
N: 7. Ang. förord—
änande av le—
damot i Byg—
deå sockens
taxerings—
nämnd.

Sedan kommunalnämndsordföranden J. P. Grenholm, Robertsfors, p
grund av avresa från orten erhållit befrielse från uppdraget att vara ledamot
i Bygdeå sockens taxeringsnämnd har Kungl. Maj:ts befallningshavande den—
na dag förordnat landstingsmannen Anders Grenholm i Södra Stortjärn, Över—
klinten, att vara ledamot i samma taxeringsnamnd ar 1927.

Umeå i landskontoret den 21 februari 1927.
Nils G. RINGSTRAND.

Allan Rietz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os T ryckeri