OCR Output

$ 1927 den 15 februati. — N:r :6.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i Malå församlings kyrka.
N:r 6. Ang. förord—
Sedan _ kommunalnamndsordforanden Erust Renström, Malåträsk, på nande av
därom gjord framställning erhållit befrielse från uppdraget att vara ordfö—ordf. i Malå
rande i pensionsnämnden för Malå sockens pensionsdistrikt har Kungl. Maj:ts _ sockens
befallningshavande förordnat landsfiskalen E. R. Edström, Malåträsk, att in pensions—
till utgången av år 1929 vara ordförande i Malå sockens pensionsnämnd. | nämnd.

Umeå i landskontoret den 15 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri