OCR Output

; 1927 den 9 februari. N:r 5.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.

N: 8. Ang. hä—
radsskri—
arnas inom'
länet tjän—
stetider.

Jämlikt föreskrift i 10 $ i instruktionen för häradsskrivarna den 16 maj
1918 tillkännagives härmed att Kungl. Maj:ts befallningshavande godkänt”
nedan angivna tider, då varje söckendag häradsskrivare inom länet skall, så
framt laga hinder av resa eller eljest icke möta, vara i sin bostad eller tjänste—
lokal att företrädesvis träffa, med uppgift tillika å häradsskrivarnas telefon—
adresser. i

Häradsskrivaren i Umeå fögderi: kl. 12 fm.—2 em. Rt. Umeå 327.

Häradsskrivaren i Skellefteå fögderi: kl. 10—12 'midd. Rt. Skellef—
teå 10.

Häradsskrivaren i Lappmarks fögderi: kl. 10 fm.—12 midd. Rt. Lyck—
sele 161.

Häradsskrivaren i Degerfors fögderi: kl. 11 fm.—1 em. Rt. Umea 732.

Umeå i landskontoret den 9 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz. 2

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri