OCR Output

1927 den 4 februari. N:r 3.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A $ Landskontoret 1927

Uppläses i Lycksele församlings kyrka.

3.

Sedan kommunalnämndens ordforande Alex Renman på därom gjordA"g- förord—
framställning erhållit befrielse från uppdraget att vara ledamot i taxerings—nande *av le—
namnden for Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt har Kungl. Maj:ts be— damot 1
fallningshavande denna dag förordnat t. f. landsfiskalen Wilmar Lundgren i _ Lycksele

Lycksele att vara ledamot i samma taxeringsnämnd för år 1927. sockens
2. : _ R s norra tax.
Umeå i landskontoret den 4 februari 1927. nammnd

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Ömeå 71‘927 — Lairssorrvl"&r Co;Tnyckerl