OCR Output

1927 den 8 januari. N:r 1.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens län.
Ser. A Landskontoret 1927

mensumnun

N:t 4.

Till vederbörandes kännedom kungöres härmed att Blankettkommissio— Ans. b.an—
nen den 3 januari 1927 antagit förutvarande blankettleverantören, Trollhät— kettleverans
tans tryckeri aktiebolag, att även under innehavande år leverera de blanket— ar 1927
ter, som genom Blankettkommissionens forsorg. skola tillhandahållas länssty—
relserna och fögderitjänstemännen m. fl.

Umeå i landskontoret den 8 januari 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1927 — Larsson & C:os Tryckeri