OCR Output

1927 den 31 december. NYSE:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.

Nr Ef: Ang. skatte¬
mannarätt

i i . i; | till kronony¬
Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts befallnings- npemman.

havande under nedannämnda tider år 1927 meddelat skattemannarätt till föl¬
jande fastigheter:

i Sorsele socken:
den 19 oktober: 11/64 mantal n:r I Övre Gautsträsk litt Ae.

i Vilhelmina socken.
den 19 september: 1/64 mantal n:r 2 Gransjö. 7

Umeå i landskontoret den 31 december 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Bert Öman.

Umeå 1928 - Larsson & C:os Tryckeri