OCR Output

1927 den: 3br-decombet INIr 16;
AE
I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för¬
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till

iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastighe¬
stertia:

Umeå i landskontoret den 31 dec. 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Bert Öhman.

Umeå 1928 - Larsson & C:os Tryckeri