OCR Output

1927 den 31 december. N:r 16.

LÄNSKUNGÖRELSER.

| Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor varom bevis in¬
sändes till landskontoret.
N:r 16.
, Ang. åboom¬
byten.
Till följd av inkomna ansökningar har Kungl. Maj:ts befallningshavande
nedannämnda tider år 1927 antagit följande personer till åbor tillsvidare å
härefter omförmälda fastigheter:

Den 25 juli: 1/32 mantal n:r 1 Marsliden litt. Af i Vilhelmina socken,
vilken krononyhemmansdel av Jonas Erik Larsson upplåtits till Erik August
Jonsson mot utgörande av undantagsförmåner;

Den 1 september: 1/16 mantal n:r 1 Lillkågeheden i Byske socken, vil¬
ket krononyhemman av Per Carlsson upplåtits till Viktor Eriksson och Eric
Ericsson mot en köpeskilling av 8,000 kronor;

Den 19 oktober: 1/32 mantal n:r I Gammelbränna i Vilhelmina socken,
vilket krononyhemman av Lydia Josefina Larsdotter upplåtits till Jonas Tuno
Isidor Israelsson och Karl Elmer Israelsson, mot vissa undantagsförmåner;

den 23 december: 1/64 mantal n:r 1 Börtingberg i Stensele socken, vil¬
ken krononybyggesdel av Viktor Amandus Eriksson Rydberg upplåtits till Jo¬
hannes Jäger mot utgörande av födorådsförmåner;

Den 27 december: 1/32 mantal n:r I Stennäs i Vilhelmina socken, vilken
krononyhemmansdel av Karl Jonas Anundsson upplåtits till Jonas August
Karlsson och hans hustru Ester Viktoria, född Vesterlund, emot en köpesum-”
ma aw 500 kronor och vissa undantagsförmåner;

&, di: 1/128 mantal n:r 1 Sörstrand: ix Asele socken, > viken
krononyhemmansdel av Per Abraham Persson upplåtits till Olof
August Näslund och Dan Mattsson emot en köpeskilling av 1,500
kronor, och har därefter Mattsson mot en köpeskilling av 500 kronor
överlåtit sin andel av krononyhemmansdelen till Erik Konrad Näslund.
Och äiga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungörelse den

| 29 felbruari 1808 tro sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna åborna att

"inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i häradets kyrkor
senast offentliggöres, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befallningshavande an¬
mäla och fulltyga vid äventyr, om sådant försummas, att hava förlorat all rätt
till värdskapet, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse härige¬
nom Ikungöres.