OCR Output

1927 den 10 oktober. « N:r 15.

= DR

skog. Närmare uppgifter kunna inhämtas av vederbörande jägmästares

stämplingslängder, vilka finnas tillgängliga såväl härstädes som hos veder¬

börande revirförvaltare. ;
Umeå i landskontoret den 10 oktober 1927.

NILS G. RINGSTRAND. d
Allan Rietz.

är

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri