OCR Output

1927 den 7 september. N:r 14.

AN
Borgensförbindelse.
Till Länsstyrelsen i Västerbottens län eller order betala. ..... underteck¬
Nåd: sees, genom insättning å statsverkets giroräkning i Sveriges Riks¬

| banks avdelningskontor i Umeå för länsstyrelsen därstädes den 15 augusti år
192.. ej mindre det belopp, jämte föreskriven ränta från förfallodagen, vartill
köpeskillingen kan komma att uppgå för de virkesposter, som av N. N. iin¬
köpts vid 14. ... års kronoskogsauktioner från ........ sockenallmänning
inom Västerbottens län eller därefter och i sammanhang med nämnda auktio¬
ner under hand av vederbörande .... inbegripet väg- och ifällningsträd samt
vid avverkning efterstämplade träd, än ock till äventyrs fastställda .... till¬
kommande avgifter för underhåll och amortering av de av staten flottbargjor¬
da vattendrag, i vilka det inköpta virket nedflottas; länsstyrelsen förbehållet
att, därest nämnda myndighet av en eller annan anledning skulle finna den
av N. N. ställda säkerheten ej full betryggande, uppsäga denna förbindelse till
betalning en månad efter erhållen del av länsstyrelsens beslut, såvitt N. N.
icke inom föreskriven tid ställt av länsstyrelsen godkänd förstärkt säkerhet.
Denna förbindelse gäller jämväl såsom säkerhet för fullgörande av de
villkor, som meddelas i samband med utbjudande av det inropade virket.

Ort och dag.

Vittnen:

För fullgörande av ovanstående förbindelse, så till kapital intill ett be¬

lopp av
som ock ränta därå, gå undertecknade en för och
för em i borgen såsom för egen skuld, till dess betalning sker.

N. N. N. N.
Egenhändiga namnteckningar intyga:
N. N. N. N.
Anvisningar:

VWittnena böra helst vara av länsstyrelsen kända personer, och böra i alla
händelser vittnets yrke och boningsort angivas.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri