OCR Output

192: den 30-juni.: Nifrt2.

SNR RE

N 3

rätt till värdskapet, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse här¬
igenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för- É
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastigheterna.

Umeå i landskontoret den 30 juni 1927.

NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss.

Umeå 1927 - Larsson & C:s Trycken