OCR Output

1927 den 30.junm.<>IN<r kZ,.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor, varom be¬
vis insändes till landskontoret.

NIE Eb

Till följd av inkomna ansökningar har Kungl. Maj:ts befallningshavande
nedannämnda tider år 1927 antagit följande personer till åbor tillsvidare å
härefter omförmälda fastigheter:

den 21 januari: 1/32 mantal n:r 1 Doinsjö i Vilhelmina socken, vilken
krononyhemmansdel upplåtits till John A. Nilsson för en köpeskilling av
583 kronor; ;

den 1 februari: 1/64 mantal n:r 1 Stensund i Sorsele socken, vilken kro¬
nonyhemmansdel av Oskar Samuel Linder förvärvats genom bördsrätt;

den 17 februari: 3/128 mantal av krononyhemmanet 3/64 mantal litt Ak
n:r I joesjö i Tärna socken, vilken krononyhemmansdel av Johan Petter Nils¬
son upplåtits till Kristian Ambrosius Ludvigsson och hans hustru Hilda Lud¬
vigsson emot utgörande av vissa födorådsförmåner;

den 21 februari: 1/64 mantal av krononyhemmanet 3/64 mantal n:r 1
Joeström i Tärna socken, vilken krononyhemmansdel av Nils E. Larsson och
hans hustru Maria K. Larsson upplåtits till Johan Emil Burman och hans
hustru Kristina Maria Burman emot utgörande av vissa födorådsförmåner;

samma dag: 1/64 mantal litt Ilaa n:r 1 Nyliden i Vilhelmina socken, vil¬
ken krononyhemmansdel av Reinhold Johannes Backsell upplåtits till Hugo
Emanuel Nyberg emot en köpeskilling av 800 kronor;

den 28 februari: 3/32 mantal n:r 1 Rödingfors i Tärna socken, vilken
krononyhemmansdel av Karl Johan Fredriksson upplåtits till Erik Alenius
Fredriksson emot en köpeskilling av 2,000 kronor och utgörande av vissa fö¬
dorådsförmåner; samt

den 9 maj: 1/16 mantal litt Ac n:r 1 Abborrberg i Stensele socken, vil¬
ken krononyhemmansdel av Gustav Sjöberg i egenskap av förmyndare för Jo¬
han Ludvig Sjöbergs och Ester Sofia Linders omyndiga barn upplåtits till
Karl Otto Linder och hans hustru Ester Sofia Linder.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungörelse
den 29 februari 1808 tro sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna åborna
att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i häradets kyr¬
kor senast offentliggöres, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befallningshavande
anmäla och fulltyga vid äventyr, om sådant försummas, att hava förlorat all

Ang. åbo¬
ombyten.