OCR Output

1927-den. 13 april. Norr

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B : Landskontoret ; 1927

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå fögderi.

Nar ar, Ang. utare >>

Å offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Byske distrikt ons-rendering av
dagen den 27 april 1927 klockan 7 em. å kommunalhuset i Byske kommer,vissa lotter å
med hänsyn till att vid förut förrättad arrendeauktion antagliga anbud ej av- Byske kyr¬
givits, att utbjudas arrendet för tiden 14/3 1927—13/3 1928 av lotterna n:ris koherdebo¬
2—13, 15—18, 21, 22, 25, 27 och 28 av Byske kyrkoherdeboställe i Byske = ställe.
socken, vilket härmed kungöres med tillkännagivande: |

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas; E

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästås avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under ar¬
rendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock, om den bju¬
dande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrende¬
villkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna
obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för
två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arren¬
devillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar
innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk¬
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 13 april 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 - Larsson . C:os Tryckeri