OCR Output

1927 den-5 april -— N:r 10:

LÄNSKU NGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1927

——A sr EE —L - NORR EN = NIE me

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå fögderi. ;
N:r 10. Ang. utar¬
rendering av
Fällfors
komminis¬
terboställe.

Å offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i BykBke distrikt å
gästgivaregården i Fällfors den 23 april 1927 kl. 7 em., kommer att till den
högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927—14/3 1932 av lotterna
n:ris 1—9 av Fällfors komministerboställe i Byske socken, vilket härmed kun¬
göres med tillkännagivande:

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arremdevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid awktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under ar¬
rendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock, om den bju¬
dandee sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrende¬
villkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna
obligsationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för
två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arren¬
devilllkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar
innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta aår¬
rende>värdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningsthavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekcommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;.

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgeensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk¬
tionsftörrättaren.

UJmeå i landskontoret den 5 april 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 - Larsson . C:os Tryckeri