OCR Output

|

kat

1927 den 21 mars. N:r 9.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1927

RN

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå fögderi.
N:r 9.

vilken härmed kungöres med tillkännagivande:

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erlägges, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stad¬
gade arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under de
åtta första åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär,
eller ock, om den bjudande sådant föredrager, antingen jämte ställande av
bergen för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens er¬
läggande avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande full¬
god säkerhet för två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för upp¬
fyllande av arrendevillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra
värdhandlingar innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator; ;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställshämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk¬
tionsförrättaren. z

Umeå i landskontoret den 21 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri