OCR Output

1927 den 15 mars. N:r 8.

RR

borgensförbindelse samt övriga handlingar hållas tillgängliga hos auktionsför¬
rättaren. .

Umeå i landskontoret den 15 mars 1927.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri