OCR Output

1927 der T1ö-mars. Nit Sö:

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna inom Skellef¬
teå fögderi.
N:r8; Äng. utar¬

Å offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Skellefteå norra di-rendering av
strikt å sockenstugan i Skellefteå den 24 mars 1927 kl. 12 på dagen kommer,vissa lotter å
med hänsyn till att vid förut förrättad arrendeauktion antagliga anbud ej äv- Skellefteå
givits, att ånyo utbjudas arrendet för tiden 14/3 1927—14/3 1938 av lotternalandsförsam¬
n:ris 2 d, 2 e, 3, 4 b, 11—13, 15, 18, 41, 52—54, 58, 65 och 68 b från Skel-lings kyrko¬
lefteå landsförsamlings kyrkoherdeboställe, lotterna n:ris 105, 106 b, 106 c, herde- och
106 d, 106 e, 107, 109—113, 124, 127 och 128 från Skellefteå landsförsamlings komminis¬
första komministersboställe, samt från Skellefteå landsförsamlings andra kom- terboställen.
ministersboställe lotterna n:ris 75 a, 75 c, 75 d, 76 a, 76 b, 94 och 97—100, allt
i Skellefteå socken, vilket härmed kungöres med tillkännagivande:

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stad¬
gade arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör vid
auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas vederhäftig¬
het är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare be¬
styrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under arrende¬
tiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock, om den bjudande så¬
dant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrendevillkoren i öv¬
rigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna obligationer eller
andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för två års arrendeavgift,
eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arrendevillkoren i deras helhet
nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar innefattande fullgod säkerhet
för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd förekom¬
mit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt
att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till