OCR Output

1927-0601 Mars; NIrok

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna inom Lappmarks fögderi.

NAT

Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Viihelmina di- A
strikt å tingshuset i Vilhelmina lördagen den 2 april 1927 klockan 12 på da-r,endering av
gen, kommer att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927 ;ssa lotter å
—14/3 1943 av lotterna litt. Ab, B, C och Sa samt n:ris 1—5 och 7—18 å yvilhelmina
Vilhelmina kyrkoherdeboställe i Vilhelmina socken, vilket härmed kungöreS ryrkoherde¬
med tillkännagivande:

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar att årligen er¬
läggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arrendevillkor skola lända tiil efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör vid
auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas vederhäf¬
tighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare be¬
styrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under arren¬
detiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eiler ock, om den bjudande
sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrendevillkoren
i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna obligationer
eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för två års arren¬
deavgift. eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arrendevillkoren i
deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar innefattande
fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

utt den högstbjudande, som för anbud; motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet, ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall- .
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd före¬
kommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk¬
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 1 mars 1927.

ng. utar¬

boställe.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Elof Huss.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri