OCR Output

ås Mal RT ÄRR rät in LA

ar

+ nad Nl MAMMAN SA a irl RN NRP SAALE 7

1927 den 14 februari. N:r 6.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B | Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna inom Umeå,
Skellefteå och Degerfors fögderier.

N+0.

Genom offentlig auktion som förrättas av landsfiskalen i Nysätra distrikt
å sockenstugan i Lövånger den 1 mars 1927 klockan 12 på dagen, kommer
att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927—13/3 1940
av lotten A. av Lövångers kyrkoherdeboställe samt lotten A. av Lövångers
komministerboställe i Lövångers socken, vilket härmed kungöres med tillkän¬

MEM i tg? RAT RARE 15 Dyke

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen

Ang. utar¬
rendering av
vissa lotter
från Lövång¬
ers kyrko¬
herde- och
komminister¬
boställen.

gade arrendevillkor skola lända till efterrättelse;
att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under de
åtta första åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär,

läggande avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande full¬
god säkerhet för två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för upp¬
fyllande av arrendevillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra
värdehandlingar innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt
att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till