OCR Output

1927 den 14 februari. N:r 5.

0

andra värdehandlingar innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeav¬
gifter; j

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet, ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eijest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt,

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas KOR auk¬
tionsförrättaren. ;

Umeå i landskontoret den 14 februari 1927.
NILS G. RINGSTRAND.
C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri