OCR Output

1927 den 14 februari. N:r 5.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

| Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna inom Umeå,
Skellefteå och Degerfors fögderier.

Ning;
Genom offentlig auktion, som förrättas inför landsfiskalen i Nysätra di¬

Nysätra

att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927—14/3 1946
dels av löneboställets hela inägoskifte dels ock av det s. k. Mistrandmorskif¬
tet från Nysätra komministerboställe 5/32 mtl. Estersmark n:r 16 i Nysätra
socken, vilket härmed kungöres med tillkännagivande:

att å bostället finnas följande byggnader: boningshus om tre rum, förstu¬
ga, kök samt vind med tvenne vindsrum, bagarstuga, loge med halmlada,
spannmälsbod, källare samt ett antal hölador,

att blivande arrendator äger att i den mån fastställd skogshushållnings¬
plan det medgiver från den från arrendet undantagna skogs- och hagmarken
efter utsyning erhålla dels nödigt virke till byggnad och underhåll av den ar¬
renderade fastighetens hus och hägnader, dels ock i övrigt virke för fastig¬
hetens behov högst 60 kubikmeter fast mått årligen, varjämte han äger i
mån av tillgång där erhålla bete för så många kreatur, som kunna vinterfödas
å bostället samt lövtäkt efter anvisning;

att med ledning av behörigen förrättad uppskattning har såsom arrende¬
värde fastställts dels en årlig avgift av åtta kg. sommarsmör att lösas efter
medelmarkegångspris dels därutöver 25 kronor och dels en till 450 kronor för
år beräknad nybyggnadsskyldighet.

Angående auktionsvillkoren gäller följande:
attt skriftliga anbud icke mottagas;

attt, såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas ve¬
derhäftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande do¬
mare Ibestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande un¬
der de åtta första åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat for¬
mulär,, eller ock, om den bjudande sådant föredrager, antingen, jämte ställan¬
de av borgen för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgif¬
tens erläggande avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefat¬
tande fullgod säkerhet för två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen
för uppfyllande av arrendevillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller

terboställe.