OCR Output

GA

AX

LÄNSKUNGÖRELSER.
Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 4. i

Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Bygdeå distrikt Ang. utar¬
å sockenstugan i Bygdeå den 5 mars 1927 klockan 1 em., kommer att till denrendering av
högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927—14/3 1941 av lotterna = totter i
litt. A, B, C, D, E, F, G, tomtlägenhet och upplagsplats vid Dalkarlsån samt Bygdeö
upplagsplats vid Sundudden av Bygdeå kyrkoherdeboställe samt lotterna litt. kyrkoherde¬
B, C, D, E, F, G och H av Bygdeå komministerboställe allt i Bygdeå socken, 'och kom¬
vilket härmed kungöres med tillkännagivande: minister¬

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen boställen.
crlägges, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
crrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyidigheternas uppfyllande under ar¬
rendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock, om den bju=
dande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrende¬
villkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna
obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för
två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arren¬
devillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar :
innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgitter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk¬
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 11 februari 1927.

NILS G. RINGSTRAND.
C. M. Fleetwood.

Umeå 1927 - Larsson . C:os Tryckeri