OCR Output

1927 der 1 februari. N:r 3.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1927

Uppläses i kyrkorna inom Skellef¬
; teå fögderi.
NE Ang. utar¬
Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Skellefteå norra rendering SA
distrikt å sockenstugan i Skellefteå den 4 mars 1927 klockan 12 på dagen"isSa lotter å

konrmner att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927— Skellefteå
14/3 1938 av lotterna N:ris-2.b; 2 c, 2 d, 2 €, 2f, 2-g, 3, 4. b, 6—8, 11—13, :19NGaI6E
15, 17—19; 30, 31; 36-39, 41,-44-—47, 48 aroch b, 51—54,' 577 58; 65,67 ; SADINER

kyrkoherde¬

och 68 b från Skellefteå landsförsamlings kyrkoherdeboställe, lotterna N:ris
105, 106 a, 106 b; 106:c, 106 d; 106 e;, 107—114, 121, 124, 127 och 128 från och kommi¬
Skellefteå landsförsamlings 1:a komministerboställe, samt från Skellefteå "isterbo¬
2:dra komministerboställe lotterna N:ris 72, 75 a, 75 ab, 75 b, 75 c, 75 d, ställen.
76 a, 76 b, 76 c, 90, 94 och 96—100 allt i Skellefteå socken, vilket härmed

kungöres med tillkännagivande:

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stad¬
gade arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under ar¬
rendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock, om den bju¬
dande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen för arrende¬
villkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna
obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för
två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arren¬
devilllkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar
innefacttande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

attt den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendewärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningskhavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

attt icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

attt boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till