OCR Output

1

LÄNSKUNGÖRELSER.
Västerbottens län. ks SE

Ser. B > Landskontoret 1927

3 Uppläses i Tärna sockens kyrka.

NEG | | Ang. utar¬
> Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Tärna distriktrendering av
å landsfiskalskontoret i Tärnaby den 14 februari 1927 klockan 12 på dagenlotter å Tär¬
kommer att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14/3 1927—na kyrkoher¬
14/3 1942 av lotterna n:ris 3—8 å Tärna kyrkoherdeboställe i Tärna socken, deboställe.
vilket härmed kungöres med tillkännagivande: |

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att, såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bor
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas ve¬
derhäftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande do¬
mare bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande un¬
der arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock, om den
bjudande sådant föredrager, antingen, jämte ställande av borgen för arren= .
deviilkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande avlämna
obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säkerhet för:
två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av arrende¬
villkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehandlingar in¬
nefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter.

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet, ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts Befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller han eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att beskattningsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt; for¬
mulär till borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas
hos auktionsförrättaren. RE

Vid samma åuktion kommer att till den högstbjudande försäljas till bo¬

I
I

4