OCR Output

1926 den 31 december. N:r 10.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B. Landskontoret 1926

Uppläses i länets kyrkor.
NT 10: : Ang. skatte¬

Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts Befallnings- mannarätt
havande under nedannämnda tider av år 1926 meddelat skattemannarätt till"! SR
mman.

följande fastigheter:

i Vännäs socken:

den 7 juni: 1/16 mantal n:r 1 Gransele med oinskränkt disposi¬
|tionsrätt till hemmansdelens skog;

i Vilhelmina socken:
den 8 december: 3/64 mantal n:r I Stornäs;

i Tärna socken:

den 20 augusti: 3/64 mantal n:r 1 Löflund;

den 23 augusti: tvenne hemmansdelar om vardera 1/32 mantal n:r 1
Fräkenvik. |

Umeå i landskontoret den 31 december 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri