OCR Output

1926 den 31 december. N:r 9.
Re

derlund och hans hustru Emelia Söderlund upplåtits till Bror Axel Andreas Gi¬
deonsson Karlsson och hans hustru Axelina Elisabet Karlsson mot en köpe¬
skilling av 2,000 kronor och utgörande av vissa födorådsförmåner;

den 29 september: 3/128 mantal av krononyhemmanet n:r 1 Nyluspen i
Vilhelmina socken, vilken hemmansdel av Johan Albert Eriksson upplåtits till
Astrid Alvhilda Ulrika Johansson;

den 9 november: 7/128 mantal n:r 2 Sandsele litt. Cfa i Sorsele socken,
vilken hemmansdel av Karl Oskar Stenvall och hans hustru Agda Stenvall upp¬
låtits till Gustaf Norström mot en köpeskilling av 5,000 kronor;

den 16 november: hälften eller 7/128 mantal av krononyhemmanet 7/64
mantal litt. Ad n:r 1 Fjällsjönäs i Sorsele socken, vilken hemmansdel av TOo¬
mas Abramsson upplåtits till Herman Eriksson och hans hustru Anna Lovisa
Abramsson mot en köpeskilling av 2,000 kronor;

s..d.; hälften eller 7/128 mantal av krononyhemmanet 7/64 mantal litt.
Ad n:r 1 Fjällsjönäs i Sorsele socken, vilken hemmansdel av Tomas Abrams¬
son upplåtits till Hugo Vilhelm Tomasson och hans hustru Gerda Sofia To¬
masson mot en köpeskilling av 2,000 kronor;

den 17 november: 3/128 mantal av krononyhemmanet n:r I Luspen nya
i Vilhelmina socken vilken hemmansdel av Johan Albert Eriksson upplåtits till
Signe Agata Eriksson och hennes man Jonas Richard Eriksson;

s. d.: 1/32 mantal av krononyhemmanet n:r 1 Karlsbacka i Vilhelmina
socken, vilken hemmansdel av C. G. Nyberg upplåtits till Nils Erik Saulsson
Fjellström mot en köpeskilling av 2,000 kronor;

den 10 december: 1/16 mantal n:r 1 Tresunda i Vilhelmina socken, var¬
till åborätten förvärvats av änkefru Gertrud Öberg;

den 20 december: 9/64 mantal av krono- och krononyhemmanet n:r 4
Bäsksjö i Vilhelmina socken, vilken hemmansdel av Sven "Lidberg upplåtits
till fru Agnes Andersson, född Lidberg, mot en köpeskilling av 3,600 kronor.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungö¬
relse den 29 februari 1808 tro sig äga bättre rätt än de villkortigt antagna
åborna, att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i hä¬
radets kyrkor senast offentliggöres, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande anmäla och fulltyga, vid äventyr, om sådant försummas, att hava för¬
lorat all rätt till värdskapet; vilket till vederbörandes kännedom och efter¬
rättelse härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för¬
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastigheterna.

Umeå i landskontoret den 31 december 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1927 - Larsson & C:os Tryckeri