OCR Output

1926 den 27 december. N:r 8.
SE AES

ock, om den bjudande sådant föredrager, antingen, jämte ställande av borgen
för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande
avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säker¬
het för två års arrendeavgifter, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av
arrendevillkoren i deras helhet, nedsätta obligationer eller andra värdehand¬
lingar, innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud, motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet, ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk.
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 27 december 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1926 - Larsson & C:os Tryckeri