OCR Output

1926 den 27 december. N:r 8.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret : 1926

Uppläses i länets kyrkor.
NurS: G
Genom offentlig auktion, som förrättas inför landsfiskalen i Byske distrikt Ang. utar¬
å gästgivaregården i Fällfors lördagen den 29 januari 1927 klockan 1 em.,rendering av
kommer att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden från den 14 Fällfors
mars 1927 till den 14 mars 1946 av komministerbostället 3/32 mantal Fäll- komminis¬
fors n:r 1 i Byske socken, vilket härmed kungöres, med tillkännagivande: terboställe =

att å bostället finnes följande byggnader: boningshus av timmer under
spåntak och oljemålat innehållande förstuga, bagarstuga, kök och kammare i
nedre våningen samt vindsförstuga och trappa samt 2 rum med kakelugn i
övre våningen, ladugårdsbyggning av timmer och resvirke' under spåntak,
brädfedrat och rödmålat, innehållande ladugård för 8 kor samt utrymme för
kättar, stall för 3 hästar, vagnbod, 2:ne foderlador, vedbod, 2:ne hemlighus,
gödselrum, selkammare, loge med bod under spåntak, svinhus, stenkällare med
svala. samt

att blivande arrendator äger att i den mån fastställd skogshushållnings¬
plan det medgiver från den från arrendet undantagna skogs- och hagmarken
efter utsyning erhålla dels nödigt virke till byggnad och underhåll av den ar¬
renderade fastighetens hus och hägnader, dels ock i övrigt virke för fastig¬
hetens bränslebehov högst 33 kubikmeter fast mått årligen, varjämte han äger i
mån av tillgång där erhålla bete för så många kreatur, som Kinga vinterfödas å
bostället s samt lövtäkt efter anvisning;

att med ledning av behörigen förrättad uppskattning har såsom arrende¬
värde fastställts dels en årlig avgift av trettioen kg. sommarsmör att lösas
efter medelmarkegångspris dels därutöver 100 kronor och dels en till
100 kronor för år beräknad nybyggnadsskyldighet.

att med hänsyn till arrendatorn åliggande nybyggnadsskyldighet ar¬
rendeavgift och kontant årsbelopp icke utgå för under arrendetiden 14/3
[927-14 /3 19315

Angående auktionsvillkeren gäller följande:

att skriftliga anbud icke mottagas;

att, såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare

bestyrkt, i ingången borgen för "arrendeskyldigheternas uppfyllande under de
första åtta åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller