OCR Output

1926 den 9 november. N:r 7.
NE

att den högstbjudande, som för anbud, motsvarande minst det åsatta ar¬
rendevärdet, ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts Befall¬
ningshavande antagas till arrendator, där icke anmärkning mot hans frejd
förekommit eller eljest finnes olämplig som arrendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställshämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär tili
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar tillhandahållas hos auk¬
tionsförrättaren.

Umeå i landskontoret den 9 november 1926.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1926 - Larsson & C:s Tryckeri