OCR Output

1926 den 9 november. N:r 7.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Serr. B Landskontoret 1926

Uppläses i kyrkorna i länet.
Nr.

Genom offentlig auktion, som förrättas inför landsfiskalen i Malå distrikt Ang. utar¬
å Idandsfiskalskontoret i Malåträsk lördagen den 11 december 1926 klockan 12rendering av
på: dagen, kommer att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden från Malå kyrko¬
denn 14 mars 1927 till den 14 mars 1943 av kyrkoherdebostället 5/16 mantal herdebo¬
kroono Malåträsk n:r 3 i Malå socken, vilket härmed kungöres, med tillkänna- = Sfälle.
givvande:

att bostället utgör c:a 5 hektar åker, c:a 32 hektar äng samt myrslåtter,
sanmt dessutom c:a 9 hektar ströängar å kronopark;

att blivande arrendator äger att i den mån fastställd skogshushållnings¬
plaan det medgiver från den från arrendet undantagna skogs- och hagmarken
eftter utsyning erhålla dels nödigt virke till byggnad och underhåll av den ar¬
rennderade fastighetens hus och hägnader, dels i övrigt virke för fastighetens
bräänslebehov högst 50 kubikmeter fast mått årligen, varjämte han äger i mån
av 7 tillgång där erhålla bete för så många kreatur, som kunna vinterfödas å
bosstället samt lövtäkt efter anvisning;

att med ledning av behörigen förrättad uppskattning har såsom arrende¬
värrde fastställts dels en årlig avgift av tjugusex kg. sommarsmör att lösas efter
meedelmarkegångspris dels därutöver 85 kronor och dels en till 50 kronor för
år : beräknad nybyggnadsskyldighet.

Angående auktionsvillkoren gäller följande:

att skriftliga anbud icke mottagas;

att, såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vidd auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder¬
häfiftighet är av Kungl. Maj:ts Befallningshavande eller vederbörande domare
beesstyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under de
förrsta åtta åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller
ockk, om den bjudande sådant föredrager, antingen, jämte ställande av borgen
fönr arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande
avlslämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säker¬
hett för två års arrendeavgifter, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av
arrrendevillkoren i deras helhet, nedsätta obligationer eller andra värdehand¬
linggar, innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;