OCR Output

1926 den 6 november. N:r 6.

a
skog. Närmare uppgifter kunna inhämtas av vederbörande jägmästares stämp¬
lingslängd, vilken finnes »>tillgänglig såväl härstädes, som hos vederbörande
revirförvaltare. SS 2

Umeå i landskontoret den 6 november 1926.
| NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1926 - Larsson & C:s Tryckeri