OCR Output

1926 den 6 november. N:r 6.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1926

INSE De
| Efter skriftliga förseglade anbud, som skola till Kungl. Maj:ts Befall-Ang. virkes¬
ningshavande ingivas senast fredagen den 19 november 1926 klockan 11 fm., försäljning
försäljes till högstbjudande följande från sockenallmänningar utstämpladefrån socken¬

virkesposter, varå antagliga anbud icke erhållits vid auktion den 1 november — allmän¬
09 ämlisen: |
1926, nämligen: ningar

Scrsele övre sockenallmänning:

Post n:E Lobo Trakt Låktävare 15,092 träd
Post 1:12, OM I Trakt väster om Giltjaur | -8,636 träd

Stensele—Tärna sockenallmänning:

Post nr 5. | Ullisjaur å östra sidan sjön mot
krp. Rönnliden 9,481 träd

Vilhelmina övre sockenallmänning:

Post nt booLSE Dikanäsdelen norr om 1923 års
| hygge 5,834 träd

PÖSt mir 2: DI | Dikanäsdelen väster om 1923

års hygge 6,852 träd
Boston 3 DEI Dikanäsdelen söder om 1923

års hygge utmed östra rå¬

gången 10,404 träd
Rost a: 4 BEE | Dikanäsdelen väster om före¬

gående post 9,255 träd
Pöst n:t 5 BE E Dikanäsdelen väster om föregå¬

ende post > 7,087 träd

Anbuden skola ingivas i förseglat konvolut med påskrift: ”Anbud å vir¬
ke”. I tillämpliga delar gälla enahanda villkor, som gälla för köp av kronans