OCR Output

1926 den 9; oktober. Nir 5.

RE
FOS RI dt OK IT föskte VI norra sluttningen av
| | — Gäddbäcksberget I--90,176 träd
Post n:r8, bl H, I skifte VII, norra sluttningen av|
| Gäddbäcksberget 6,13 7 träd

Anbuden skola ingivas i förseglat konvolut med påskrift: ”Anbud å vir¬
ke”. I tillämpliga delar gälla enahanda villkor, som gälla för köp av kronans
skog. Närmare uppgifter kunna inhämtas av vederbörande jägmästares stämp¬
lingslängd, vilken finnes tillgänglig såväl härstädes som hos vederbörande
revirförvaltare.

Umeå i landskontoret den 9 oktober 1926.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.

Umeå 1926 - Larsson & C:s Tryckeri