OCR Output

1026 "den vseptember: Nit. 4.

RA
Borgensförbindelse.

Till Länsstyrelsen i Västerbottens län eller order betala.... underteck¬

MAC ins genom insättning å statsverkets giroräkning i Sveriges Riksbanks

avdelningskontor i Umeå för länsstyrelsen därstädes den 15 augusti år 192..
ej mindre det belopp, jämte föreskriven ränta från förfallodagen, vartill kö¬
peskillingen kan komma att uppgå för de virkesposter, som av N. N. inköpts
vid 19.... års kronoskogsauktioner från. ..... sockenallmänning inom Väs¬
terbottens län eller därefter och i sammanhang med nämnda auktioner under
hand av vederbörande .... inbegripet väg- och ifällningsträd samt vid av¬
verkning efterstämplade träd, än ock till äventyrs fastställda .... tillkom¬
mande avgifter för underhåll och amortering av de av staten flottbargjorda
vattendrag, i vilka det inköpta virket nedflottas; länsstyrelsen förbehållet att,
därest nämnda myndighet av en eller annan anledning skulle finna den av
N. N. ställda säkerheten ej fullt betryggande, uppsäga denna förbindelse till
betalning en månad efter erhållen del av länsstyrelsens beslut, såvitt N. N.
icke inom föreskriven tid ställt av länsstyrelsen godkänd förstärkt säkerhet.
Denna förbindelse gäller jämväl såsom säkerhet för fullgörande av de
villkor, som meddelas i samband med utbjudande av det inropade virket.

Ort och dag.

Namn

Vittnen:

För fullgörande av ovanstående förbindelse, så till kapital intill ett be¬
lopp av

som ock ränta därå, gå undertecknade en för och
för en i borgen såsom för egen skuld, till dess betalning sker.
NN N. N.

Egenhändiga namnteckningar intyga:
NN. N. N.

AN VISHIn gar

Vittnena böra helst vara av länsstyrelsen kända personer, och böra i alla
händelser vittnets yrke och boningsort angivas under namnet.

Uti vittnesmeningen under borgensförbindelsen böra borgensmännens
fullständiga namn, yrke och boningsort angivas.

Umeå 1926 - Larsson & C:s Tryckeri