OCR Output

1026 det septemner.NIupa

FN

Biock il, Fatmomak- 6 Malgomaj- | -7,630 |12 råa tallar, 7,128
kedelen sk. VII Nor- sjön | |kråd; granar. torr
ra sluttningen av | tall, 489 torra gra¬
Gäddbäcksberget | nar, 41 st. vindfällen.

Block II skifte VIL 7 Malgomaj- 9,176 65 råa tallar, 8,529
Norra = sluttningen sjön | råa granar, 582 torra
av Gäddbäcksber- granar, 31 st. vind¬
GÖR Ke ER ar en ar fällen.

Block .IH skifte VI 8 Malgomaj- | 6,137 IL: råa. tallar, 5821
Norra = sluttningen sjön | råa granar, 3 torra
av Gaäddbäcksber- | tallar, .302 torra gra¬
SOL AR Rs | | nar, 31 st. vindfällen.

Block II, skifte IX, ut- = 9 Malgomaj- | 6,686 |6,344 råa tallar, 340
med Stalonrågång- | sjön | | råa granar, I törr
CHL RN NI AR | | | | fall; bo törs gran, sk

| | | vindfälle.
Dorotea övre sockenallmänning.

Trakt: från Mevatten-| 1 | Korpån 6,397 |16 tallar, 6,048 gra¬
dammen upp emot | Arksjöån nar, 33 torra granar.
Kälkberger ra om | | Härav 2,498 skadade

fra | | och 50 st. vindfällda

| | | | träd. Dessutom 790

2 ER REN | | vrakträd.

Trakt:: > från -Mesjönj: 200 —>oKOrpan: 50385 i tall) Söra stand,
upp emot Kalkber- Arksjöån | 202: torra. granat.
et Härav 2,092 st. ska¬

|

| | dade träd ochSt st
| | vindfällen. Dessutom

| ks TT St. Vvrakträd:;

Närmare uppgifter om virkesposterna kunna inhämtas av vederbörande
jägmästares stämplingslängd, vilken finnes tillgänglig såväl härstädes som hos
vederbörande överjägmästare och revirförvaltare. Formulär till borgensförbin¬
delse tillhandahålles å landskontoret och finnes även intagen i auktionskun¬
görelsen.

Umeå i landskontoret den 7 september 1926.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.