OCR Output

1926 den 30 juni. Nr 3,

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskontoret 1926

BER RAA SKÖNARE rs

Uppläses i länets kyrkor.
N:53:
Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts befallnings-Ang. skatte¬
havande under nedannämnda tider av åren 1925 och 1926 meddelat skatte- mannarätt

mannarätt till följande lägenheter: till kronolä¬
genheter.
i Nordmalings socken: |

den 1 maj 1926: 1/32 mantal n:r 1 Norrtjärn med inskränkt dispositionsrätt
till hemmansdelens skog;
i Sävar socken:
den 7 december 1925: 3/128 mantal n:r I Grundbäck med oinskränkt dispo¬
sitionsrätt till hemmanets skog; :
i Skellefteå socken:

den 7 december 1925: 1/64 mantal n:r I Stavbäck med oinskränkt disposi¬
tionsrätt till hemmanets skog;

den 11 februari 1926: 1/64 mantal n:r I Stavbäck med oinskränkt disposi¬
tionsrätt till hemmansdelens skog;

i Stensele socken:

den 7 december 1925: 5/64 mantal n:r 1 Grannäs litt. Ah.
Umeå i landskontoret den 30 juni 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss. ;

Umeå 1926 - Larsson & C:s Tryckeri