OCR Output

1926 iden :30 juni: Ni.
2 BR

ket krononyhemman genom bördsrätt övergått till Sabina Karolina Jakobsson;

den 16 juni: 1/64 mantal n:r 1 Skalmodal litt Ae i Tärna socken, vilken
hemmansdei landsfiskalen K. J. Lundberg upplåtit till Albert Mattias An¬
dersson mot en köpeskilling av 925 kronor och vissa förmåner.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungö¬
relse den 29 februari 1808 tro sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna
åhorna, att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i hä¬
radets kyrkor senast offentliggöres, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande anmäla och fulltyga, vid äventyr, om sådant försummas, att hava
förlorat all rätt till värdskapet; vilket till vederbörandes kännedom och efter¬
rättelse härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för¬
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till lägenhe¬
terna.

Umeå i landskontoret den 30 juni 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss.

Umeå 1926 - Larsson & C:os Tryckeri