OCR Output

1926 den 29 april. Ner 1.

LÄNSKU NGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskontoret 1926

JR AN

På begäran av Kungl. Styrelsen över Civilstatens änke- och pupillkassaAng. val av
får Kungl. Maj:ts befallningshavande meddela följande: fullmäktige.
”Sedan fullmäktige för delägarne i Civilstatens änke- och pupillkassa
blivit genom Kungl. Maj:ts öppna brev den 19 mars 1926 kallade att sam¬
. manträda till lagtima möte i Stockholm fredagen den 1 oktober 1926, får
Kungl. Styrelsen över änke- och pupillkassan härigenom tillkännagiva, att val
till fullmäktige äger rum inför Styrelsen måndagen den 14 juni 1926 klockan
10 fm., och skall röstande till Styrelsen avlämna eller insända sin valsedel så
tidigt, att den kommer Styrelsen tillhanda senast måndagen den 31 näst¬
kommande maj.
Röstberättigad är varje delägare, som är skyldig att till kassan erlägga
avgifter.
Valsedel skall vara inlagd i förseglat konvolut, varå den röstande egen¬
händigt tecknat sitt namn och utsatt sin tjänst jämte postadress.
Valsedel bör, därest röstande tillhör åttonde gruppen (postverket), upp¬
taga sex namn och eljest tre namn med tydligt angivande, i förra fallet vilka
två namn och i senare fallet vilket namn avser val till fullmäktig, då övriga
namnen avse val till suppleanter. s!
De i övrigt vid val av fullmäktige gällande bestämmelser återfinnas i
8 28 av nådiga reglementet för Civilstatens änke- och pupillkassa den 15
december 1916 (Sv. F. S. n:r 582), sådan denna RR numera lyder enligt
Kungl. Kungörelsen den 31 december 1923 (Sv. F. S. n:r 464).”

Umeå i landskontoret den 29 april 1926.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Heintz.

Umeå 1926 - Larsson & C:s Tryckeri