OCR Output

29

g.År 1639.

Anders Körnings fältregemente var i början av 1639 i Greifswalds
garnison.Truppen var fördelad på 6 kompanier och i dessa kompanier
fanns inte mer än 240 man inklusive befäl.Rulla 1639:14.

I Olov Svenssons kompani ' fanns Erik Hansson,Rödå och Anders Nilsson,
Röbäck och i Lars Perssons kompani 5 andra umeåknektar.

I maj har kompanierna förlagts till Volgast i Pommern.Erik Hansson,
Rödå och Hans Hansson Ostérteg är inte med och Anders Persson i
Röbäck är död.Två umeåknektar som förr har tillhört bataljonen har
återkommit i rullan:Per Olovsson,Röbäck och Joen Andersson,Öhn.I ba—
taljonen fanns endast 6‘umeknektar kvar av de 78 som fanns i den när
den rekonstruerades i juli 1638.Av dessa knektar är endast 1 knekt ' ::
kvar av dem som utskrevs 1637 och 1638 .Rulla 1639:16.

I juli—augusti har fältregementet minskats till 2 kompanier,som fort—
farande finns i Volgast.En förnyelse har skett i kompanierna och de
är fulltaliga: med 246 man inklusive befäl,men från Umeå hade inga
nya knektar kommit.Rulla 1639:18.

I slutet av året dör Anders Körning och Hans Drake blev chef för rege—
mentet med knektar från hela övre Norrland ned till Medelpad.För
truppstyrkan i Tyskland blev överstelöjtnant Alexander Irving chef

och truppen flyttades till Anklam.I de två kompanierna dog 88 knektar
och vid årets slut fanns inte mer än 154 knektar sammanlagt.Anders
Nilsson i Röbäck dog,men de övriga 5jumeåknektarna levde kvar.Rulla
1639:20.

Kalmarkompaniet är i hemorten.Till det kompaniet hör de knektar som

utskrevs 1631 och 1633 och de hade tydligen haft en bekväm tillvaro

ända sedan 1634.För de flesta hade nog vistelsen i Kalmar varit

mer trivsamt in jordbruksarbetet i den kyligare umeåbygden.I Kalmar

antecknades det inte att knektarna var sjuka och få dödsfall inträf—
fade i kompanierna.And& var sikert de‘flesta nojda,nir de fick åter—
vända till hemorten,men det var for en kort tid.Snart skulle de ut—

sändas till ny krigsskådeplats.

En ny mönstring skedde 1639 av Vasilij Butterlins kompani i hemorten.
Alla knektar som hade varit i Kalmar deltog i mönstringen.Butterlin
hade också varit deras chef i Kalmar.Dessutom inmonstrade 4 knektar
som utskrivits 1635 och alla nyinskrivna knektar 1639.En;sStor del av
de knektar som varit 4 år i Kalmar lejde andra knektar i sitt ställe
och de fick alltså själva återgå till sin näring.

Att 4 knektar,som var utskrivna 1635 ,mönstrar i kompaniet är något
underligt.Hans Hansson Österteg är en av dem.När det gäller honom är
det klart att han återvänt från Pommern 1639 och nu mönstrar i hem—
orten,men de övriga 3 knektarna var inte med dem som utskrevs och
sändes till Tyskland 1635.Det kan vara så att de 1635 hade lejt knek—
tar for sig och att de nu måste gå själva,eftersom lejda knektar har
dott eller också hade de stannat hemma i.landet av annan anledning.

R 1639:22.

Alltnog är 1639 alla umeåknektar i hemorten utom 5 knektar som är
kvar i Tyskland.