OCR Output

27

a. Ar 1636.

För det året är det enligt K V R K sid 65 svårt att avgora hur trup—
perna var fördelade,men bevisligen stannade en stor del av Anders
Körnings regemente kvar i Tyskland och de kompanier som fanns i
landet av regementet var tiden 1636 — 1639 garnisonerade i Anklam
Stralsund,Damm och Greifsvald.

I varje fall fanns umeknektarna,som mönstrade i oktober 1635 i Bran—
denburg skans kvar i landet även år 1636.Rullor 1636:21,23.1 en .
tidigare rulla under året antecknas att följande umeåknektar var döda
Hans Hansson,Östteg.Erik Persson Vännäs.Anders Eriksson Hissjön.Nils
Eriksson Botsmark och Hindrik Hansson,Klabböle.

e.År 1637.

Garnisonen med västerbottensknektar var fortfarande kvar i Tyskland.
17 umeåknektar var understuckna Hans Strijks kompani.De hade alltså
utlånats till ett kompani,som tillhörde annan bataljon.Någon större
förändring hade inte skett för umeåknektarna sedan 1636 ,men 4 av dem
hade dött.Anders Klåckare Sörmjöle och Per Michelsson antecknas vara
fångna,men Anders Klåckare återfanns och kanske även Michelsson.

I en sockenrulla 1630—37:12 anges resterna av ~den skvadron Axel
Duvall förde med sig till Tyskland 1630 och det var inte mer än nio
knektar.Anders Klåckare nämns sista gången i mönsterrulla 1637.Han ha—
de då åtminstone varit knekt i 24 år och kanske ännu längre tid.

De flesta umåknektarna är 1636 och 1637 kvar i Kalmar garnison.
T hemorten. utskrevs 32 nya knektar,men de mobiliserades ej förrän 1638.

f.År 1638.

Anders Körnings :regemente fanns i början av 1638 i Wollin och de få
umeknektar som var kvar i Tyskland hade understuckits Hans Strijks
skvadron.I maj skedde emellertid en stor monstring i Stockholm och
ingressen till rullan lyder."Monsterrulla uppå Ångermanlands och
Västerbottens recreyter som till översten Anders Körnings regemente
översändas skola,översedda och mönstrade i Stockholm av kammarrådet
Carl Mörner och krigsrådet Andrea Bureus i maj 1638" .

Förutom befäl inmönstras alla knektar som blev utskrivna åren 1637
och 1638.Från Umeå inmönstrades 62 knektar.Samtidigt rannsakades om
gamla soldater och efterskrivna som hemma i landet var:forridare
Per Nilsson,varit hemma 1 1/2 år,korpral Carl Nilsson,hemkom forli—
den vinter 1638,Nils Bertilsson,kom hem med löjtnanten,löjtnant
Måns Pålsson,hemkom 16377 på hösten,Anders Eriksson Hissjön,varit
hemma 1 1/2 år.Alla inmönstrade överfördes i juli till Anders Kor—
nings tegemenre-i?PéfifiérfilRfilléEE@S&:21,1638:5.

De inmönstrade från Västerbotten fördelades på olika kompanier.Umeå—
knektarna inskrevs i Lars Pederssons,Olov Svenssons och Påvel Philip.
sons kompanier.De 17 umeknektar,som förut fanns i Tyskland återfördes
till sin bataljon,Lars Pederssons kompani.Kompanierna utkommenderades
under året till olika garnisoner,men centrala förläggningsorten är
tydligen Greifsvald.Rullor 1638 :5,25,26,27 .

Anders Körnings regemente hade 1638 i Pommern 6 'kompanier och i

Kalmar 2 kompanier.Kalmarkompanierna,varav det ena bestod av knektar
från Umeå,hemförlovades under året.Tyvärr dog de flesta umeknektarna x
i Tyskland i slutet av år 1638.På följande sida antecknas knektarna

och vilka som dog.Några dog i augusti och september,men de flesta i

i oktober.Av 62 utsända umeknektar dog 50 och dessutom flera gamla
knektar.Rulla 1638:5. '

Om Anders Eriksson Hissjön antecknas i R 1636:1 ”sjuk,hem,död'/men
enligt R 1638:5 levde han kvar i hemmet.