OCR Output

Götebokgs Vch .

. - Bohus län.
- · s » s Stköm ad ------------¬
Gemeusam borgerlcg ted for Swenge äFiämiastcka ............. sk156
« . » , « , II eki ------------------ « -«
I) Kongl. Ma1:tö uadtga kungorelfe angaende antagkmde ; TMLkstraud (Karlften) Westmgulands
afsen fdr alla orter inom tiket gemenfam tidzberäkningsz suydewaska q» ltms
gifwen Stolckholms slott den 31 Mai 1878; EIZFIIREIJII .... zj «
Wi 080AR. med Guds nåde, Swerige8, Norges, Götes i» - GUTENng län« f n.
och Wendes Konung, göre weterlign att Wi, efter inhem- s Biklmgstrs k«a· «««««« X f 10- K arbekgz län.
tande gf Riksdagens yttrande i äm-·net, funnit godt örordna, :· Wenerstkg ----------- I, 4 «dappk.a ............
att, oberoende af den mom Swerige för hwarje sär ild orts- Alingsås --------------- I «- Z,re·st·ra1ij,·kza .......
meridian gällande medelfoltid, stall früu och med ür 1879 -- «Åmål ------------------- P - Haut Malung k;q»
såwäl i rättsligt sont i borgerligt hänfeende tiden för alla s, ’ Borüs ------------------ ,1.sp Ofwe k.a ............
orter inom riket beräknas lika med medelfolti.den för den Ulricebanm ------------ Mom '

meridian, som är belägen pü tre graders eller tolf tidsmi- »s¬

911dwika k:a.- ........... '
nuters westligt afftünd frün Stockholms observatorii meri¬

dian. . .

Det alla fom wederbör, hafwa si hörsamligen att efter- IT U Skilnader me « I . .. ,
rätta. Till httermera wiss-) hafwe w? detta med egen hand sgs städe köpjngaksx dtm Lokala mkdklfolltdm for Rckestz
underskrifwit och med Würt KongL sigill bekräfta lätit Stockizs m UUSW kmdr - ·¬

holms slott den 31 Maj 1878. Swmge amagnckgemeusanmm borgerliga til-eng J

— H- utmärker satt . -« ..
o Sapij R« » ge medelsortid, hör fiean m Hockch spm « rattstalld estrr MUS¬

. s fram —- qkt hu b» .. .
« . - Used wtdstüende antal minntle U Ursstallas ttsllbaka
i mer den Seinensamma Mem eåäjekundey for att wtsa rcitt
.4- utmarjezz att orten « "

C. J. THIS-Entom T

----------¬

—10«16 .. .. .
ruk .......... —11·21 LüIDUkOFIZIgS län.
ngary :q ........ «
schalt-ästimle Wernamo ,,,,,,,,,,,,,

Jönkö in ..........
J-— 3«19 Grennki »g. .......... II

- » »s.
« I-;««J «

z; Echte Wingüker km

, . .