OCR Output

De störte planetierncxxs gång och Iszysande sz F —

. åx ,1.;879. « »
Ins-innig visias fortfarande Hand Lejoneks Hemde Han »

äx i söder midnatten »den 21Felmtqri och middagen den 28
satt-mirs Uppehüller stg und-Her stöitre selen af äret i Fiskar-" ’

sznes jßjembilds M i söder midvagen dens26«Mn-rs och mid-- .; »

nattensedenb Oktober- « « « « .

« Jupiter jxär «fig Island «,Skknbock««ens och ;Battuman«ne»ns
merkter Eis-r i Höher mit-Nagen sen 8 Fieeran och midnattexc . .
« Mars sgenomlöper djnrkretfenq stjewbicder früsn Stenbecksens. V .
tEill VädnrenV han är i söder mtduatten den 8 November; « :j-» J

.· ver-us är aftonstjerna sfrgn ürets början till den 24 Sep¬
.-t-ember och dere.·ter ngonstjsma till üretsslutx Hm Mer¬
Harast den 19 ugnstj soch denskssssl thpbsen « · ·¬

Mekkurius är längst vestlsiiy frän folens den ,-16 Januari, -,-:; .
Iiö Mai och 9 September sank-sc klängst ästiig den 29 Mnk8,.27 cis-«
" ""Jltki Ich «2«1sNov-ember. sz v . « » - -;-.k

«¬

«s J
e

s

s
. · )
FI¬