OCR Output

its-« so poss» »Apost¬

-( m-i--W«qo·w - ¬

. »H» -.-..«.—

« v Entledi¬

Födde in- gade » med

; « · - - . » - omnedaow lslutet avf

,,Wisd-1878 ärs börjam underkastade« utskrifning till skaUe M IIWCMJ

National-Bewäriugen. " « . . . Uamde ar«
ss Fsrsta klassem ynglingav aHylda 20 är . . 1857 1882
—-And:ca klassem est-er fyldka 21.--år -. . . . · . . 1856 1881¬
Tredje klassem af dem.sont- fylt 22 är . . .· . « 1855 « 1880
iFjerde klassensefter fyldg 23 är» .« . — ..» . .- 1854 1879
» Femtse zklzassem af 2-4« års Bilde-OF « . « . . 1853 - 1878
Wid 1879 års börjam då de,2spm-höraställ,näst7 ¬

-. -;fö,regående åretskFemtse Haß-: entledigas från Be¬
wäringen,.förändsras klasfertxa på sästt som·följer: - - .- .
Andra klassem . «.-s." . . -. .- .« . . .» 1857» t,-its,82—
Tredje klasfem . . . . . ; «. 1856 1881
- Fjerde-.Iklas.feny "o lo« «o O o : . « · s0 O -- o ftO- 14855 «- 1880

l Femte klasseny o O - · o- d o fo "-0 » o- O o o[ 1854 l

·« Iijligt Kongl." Majtts Nüdiga Bresf till-K. Wes-. Akademien
ai denkst Juli 1858, .skola de små Almaxtqckvruw hädaneftevför¬
säljas« häftadmch skurna för 14,örck"stycke’t-: kommandes den,
somz«wccgar stegra detta .pri·s«, -eller-. wid försäljjningen aszlma¬
nackor »e; tilkjka är»förfedd«med häftade o-ch«s;k;ur«na«för
14 öre stycket, att böta 50 kronor för hswarje gång jä¬
dtcchtt Eöswerträdesx- « « . »

« Bewiiringsskyldiga « ,
Tabell, -fom under fastftälda Fem «kl«as.s«er utwisar, i första kolumnen

deras födelfe-år, som wid 1878 års början äro underkastade Utskrifning

vch .i smng kolumnen det årtal, med hwars utgång de äro owilkorligen

. sberättigade att itrån allmänna Bewäringen-:entledigas. ·

«"1879
Och. Eså widare år efter unnat. - .¬

——---—--I¬

Stöckholm 187»7. P. A. Nprfxcdt 85 Säuen