OCR Output

-..--«-««2 w.qs.»- .. - »¬

« « ss-s--A«llsa« p-ostförfci:nde1feri. s : « -. : « - . - —¬
böxazsphafwa kydligt skrifwen «ad,ress,2-icke upptagande namn ä mer äu
en postanstalx«: Dem-Ia postanftalits namn böx wara--«med stoka blokstäfwer
utfatt å adreßsidans tieer -högra-«"hörns2« Ar adreßpiostanstalten eZn wid

jernwäg icke .-«.beläg.«.«n. ...post.k.staLinn-Ä ..äx. -tiirmgxxl»igt ,.,gxtj.s.1.xUD-LY OVTUSZIMET

angifwes länet. Arg brefwex stäldt till utrikes ort, utsättes, ynder post¬
atxstaltnamnet, adreßlandet. De närmare üppgifterna å bostad (ftället«s namn
elljer guta, husnummer o. d.)- skrifwas helft närmaft under adressatnamnet
, » spJnrikes postförsändelser:
.Wanliga bref äro Underkastade en befordringsafgift af 12 öre För
wigt af till' och med 4 art; 224 öre för wigt af mer. äu 4 till och med
25 ort,,.och 36 öre för wigt af mer äu 25 till och med 50 ort.» Tyngre
försändelfer taxeras såsom pakeh (Ankommer wanligt bref ofrankexsadt eller
ofullstäxxdigt .:frankeradt, stall adressaten, out han will detsamma mottaga,
erläggazssförutomfelande befordringsafgift, en aviseringsafgift gf.,6 öre.)
Utöfwer stadgad befordringsafgift betalas wid afsändandet:i
spför rekommenderade bref (hwilka »icke få.annat än mot qvitto
Utlemnas till adressaten ellevdennes befullmäktigade ombud och, omde
förkomma, ersättas affändaren med 50 kronorx 18 öre stycketzz . .
för asfurerade bref«(s»ådana som af, assändaren åsättas..-ett wißt
wärde, hwilket, i händelse of brefs bojrtkomst,-honom ersättes): 50 öre för
wärdebzclopp af högst 1,000 kronor, och 2 öre för hwart högst 100 kro¬
uor deröfwer, samt «derjemte, dätestswärdeinnehållet å afsändningsposti
anstalten granstas efter meddelad förteckning,, en särfkild uppräxningsafgift
af 10 öre för hwart bref; .
försppostförskottsbref (bref, för hwars utbekommcmde adressaten
måste erlägga ett brefwet åtecknadt belopp, som sedermera äs-—i-nlemnings¬
postaxtstaltenstillställes affändaren): 25- öre då-postförskottet uppgär till
högst 50 kr» och 30 öre då beloppetär högre men icke öfwerstiger 1100 kr.
—-Loka1-bref (försändelstzr ej wägande öfwerz12 ort och stälda till per¬
sonex inom -sa.mma stad, köpingeller by,»der försändelfen till postbefordran
afkemnas-) betalass med 3 öre ftycket. (Ar sådatjt bref"ofrankeradt,-1ttgöres
wid«.,mottagandet, förutom befordritigsafgiftem en aviseringsafgiftafes öre.)
Lösbref (hwilla så Ewäga till och med 25 ort) taxeras med Z vdre.
, Brefkort (afsedda för kortare meddelanden,— som ej behöfwa emlig¬
hållas) betalas i allmänhet med 6 örxe pr stycke.« För brefkort me förm¬
bctaladt swar (dubbla brefkort)s «erlägges.sdubbla beloppet. — «
Försändelser under band (trycksaker, waruprof och affärshand¬
Iingar) taxeras i allmänhet med Z öre för hwar wigt af 10 ortellet der¬

s--q·-,—·-»- » -WM-—.« « «

—- -.· ..-»,-.....-(

xmdw För- ti-d77xingzar.«ut«gär« portost ,et;1dast I öre pr 10 ort, dock«så att
minsta afgift för» sådazx förfändelsp är 3 örve. (qullft·ändigt betend-för¬
sändelsc påföresså ankomftortenfldvsbla bekopfpetaf felande befordtiugsgj¬
gistenfnlldeles pbexalad sörsändelse Lcmnas o«befordrad.) - I - v·j
« — Bestanwisnivgar gäldas med· 25 öre dä« postanwisningsbeloppet
är« «hö·g"st 505kro1iork och med·"3s0 sötäE då -beloppet -är högre xuen Ecke Ps¬
w—erstiger, 100 kronor·.« T« . - .. -« ««
Paket befordras: då de wäga högst 1 skålpund- met 30 Höre-Ich däde
wäga mera än 1 men icke öswcr "2»skålpund, mot 50 öre. (Dylika lättare
försändelser benämnas sknåpaket,) Ax» wigten högre, tillämpas en särfkild¬
å hwar pvostatxktalt tillgänglig tnxa, sder afgiftenz beräknas efter så wäl be¬
fordringswägen som«"förs-ändelsens tyngd.k—"A en :hwar paketförscndelse
kan, mot enahanda särskilduspafgifter -som för bref (se ofwan),·«erhå11as
assurans ekler tagas postförskott. Förkomna eller fkadade paketförfändelser
ersättas: om de äro assurerade eller belagda med postförfkott, med hela
det åjatta beloppet, men i andra falls-web "1 krona -försh-wart-ståk-pund,
dock sä, att fin wigt äfwen under 2 skålpund betalas 2 kronor och för¬
wigt öfwer 27 til; och med 4 skålpund erlägges 4 kronor. T
För mottaigningsbewis — ett å adreßorten utfärdadt intyg der¬
om- aztt rekomtzzenderad »eller. assxxrergd »försändelse« blifwit wederböxligetl
utqvjtterxad, hwilket tintyg tillställessaffändarett ——" erlägges, wid fsrfänså

«

delfenT,i·«nlemnande:,vszsärskildt 12 dre.
Antages försändelse icke hafwa behöriggn framkommit, kan, för win¬
nande"af wißhet härom,safsändas löszesedek (å färskildt härför inrättcki
blankett), för hwilkens befordrande från och tilI-teklamanten erlägges enn¬
handa afgift somförsetts wanligt bref af senkel’jvigt.- — . ; E
Tidningar och tids«kri-fter,- för hwilkck önstasIregelbImdenpoF
befordram reqvireraS sfkriftligen å-— den postanstalt, genom hwilken de stolag
abonnenten tillh»andahållas, - samt betalass enligt särfkjkd taxe» fom sinnes Fu
hwar postaustalt tillgänglig. Skall sålundachkqvirerod —tidn-ing-«m. m. txt-;
delas wid annan postanstalt, erlägges, för- hwar gäng sådcmt begibt-A eu;
öfwerflykttningsafgisft saf s25s z. 50 öre pr exemplar, alltefter somM
ningenspiutkomxnerhögst 1 Häng i-weckan eller oftave. , f
» Ä zlltrxkes postförsändelser:- - « ;
Fisx brethill och«frän Norge och Damnarkgälla«hufwusdsaksigeu engs
handa staxewillor som« för iurikes sförsändelserx Till sdet öfriga Europa samt¬
Nordamerikas Förenta Stater äfwensom . Egyvten utgörx befoxdiings¬
afgiften för wanligt bref 20 öre och lösen för ofrankeradt bref, från dessa
länder ankommet, 40 dre« Jjöfrigt gällersärfkild taxcy ,

WWW p. -. ..

b

"..«-· L«."«"L’T?"I